Bookmark and Share

Pravidla „G R A N D P R I X“ mužů v požárním út

Vydáno dne 16. 03. 2013 (2938 x přečteno)

Grand Prix 2013 (dále jen „GP“) tvoří 13 pohárových soutěží organizovaných SDH v rámci okresu Hodonín. O zařazení soutěže do GP hlasuje prvních 10 SDH loňského roku a zástupci nových žádajících SDH.


Pravidla „G R A N D    P R I X“ mužů v požárním útoku

okresu Hodonín pro rok 2013

 

Obecné podmínky

 • Soutěž Grand Prix Hodonín se může účastnit i družstvo mimo okres Hodonín.
 • Do celkového hodnocení Grand Prix Hodonín získávají body pouze družstva přihlášená do Grand Prix Hodonín.
 • Přihlásit do Grand Prix Hodonín se může jakékoliv družstvo v rámci celé ČR a SR. Podmínkou účasti je zaplacení vstupního poplatku ve výši 1000,- Kč. Každé družstvo uhradí 1000,- Kč jako zápisné pokladníkovy GP nejpozději do zahájení první soutěže daného ročníku. Pokud tak neučiní, nezískává až do zaplacení žádné body do celkového pořadí GP.

 

Práva a povinnosti RADY GP

 

1)   RADA GP má právo:

 • vyžadovat po pořadateli odstranění zjištěných nedostatků, v případě neodstranění závažných nedostatku, má právo rozhodnout o nezapočítání dané soutěže do GP bez náhrady
 • v případě nezpůsobilosti terénu bez zavinění pořadatele (např. povodně, několika denní déšť, apod.) musí po dohodě s pořadatelem zvolit nový termín soutěže
 • odebrat body za umístění družstvu, které nesplní podmínky dané pravidlem o půjčování, se spoluprácí s hlavním rozhodčím

 

2)   RADA má povinnost:

 • připravit schůzi Grand Prix Hodonín pro volbu RADY GP pro následující ročník a volbu pořadatelů soutěží Grand Prix Hodonín
 • přeměřit a překontrolovat soutěžní dráhu před zahájením soutěže
 • přezkoušet a zkontrolovat časomíru a měřidla před zahájením soutěže
 • průběžně kontrolovat regulérnost soutěže
 • zapisovat a kontrolovat půjčování soutěžících
 • být přítomná po celou dobu konání soutěže kola Grand Prix Hodonín v nadpoloviční většině členů rady
 • sejít se před posledním kolem GP daného ročníku a vyhodnotit zápisy z dosud uplynulých soutěží 

 

Účast soutěžících

 

1)   Soutěže Grand Prix Hodonín se mohou zúčastnit družstva SDH, SDH podniků, HZS, družstva občanských sdružení působících v PO a to jen v kategorii muži (startovat mohou i dorostenci).

2)   Soutěžící družstva soutěží na vlastní nebezpečí.

 

 

 

Pravidlo o půjčování

 

1)   Hlídání a postihy jsou plně v kompetenci Rady GP se spoluprácí s hlavním rozhodčím

2)   V soutěžích pořádaných dle pravidel Grand Prix Hodonín může být půjčován maximálně jeden člen z jiného SDH či družstva, avšak tento jedinec může na dané soutěži startovat maximálně 2x. Kontrola startů soutěžící bude prováděna fotografováním před startem požárního útoku.

 • Každé jednotlivé družstvo může při soutěži započítávané do Grand Prix Hodonín startovat s jedním členem vypůjčeným z jiného soutěžního přihlášeného družstva
 • Výpůjčku musí velitel družstva oznámit na poradě velitelů, kde o ní bude proveden písemný záznam. Ten musí obsahovat údaj o názvu družstva půjčujícího, názvu družstva kam se půjčuje a jménu půjčeného soutěžícího.
 • Za půjčovné je povinno půjčující si družstvo uhradit RADĚ GP na dané soutěži Grand Prix Hodonín poplatek 100,- Kč.
 • Písemný záznam bude mít během soutěže Grand Prix Hodonín k dispozici hlavní rozhodčí této soutěže.
 • Družstvo, které se přihlásí až v průběhu soutěže Grand Prix Hodonín a bude požadovat výpůjčku, nahlásí toto neprodleně po prezenci hlavnímu rozhodčímu příslušné soutěže a členu RADY GP. I o této výpůjčce musí být proveden písemný záznam (dle pravidel viz výše).
 • Za výpůjčku se nepovažuje start soutěžícího z jiného družstva či složky (uvedené v bodě 1 tohoto pravidla), pokud tento na dané soutěži Grand Prix Hodonín nestartuje za svůj kmenový tým – tzn. atlet Lojza z SDH Kotěhůlky přijel na soutěž jako divák, oslovili jej však hasiči z SDH Brod, zda by jim neodběhl proud. Pokud na stejné soutěži Lojza současně nestartuje za Kotěhůlky, nebude jeho start za Brod považován za výpůjčku.
 • V případě, že soutěžící nastoupí na jedné soutěži Grand Prix Hodonín více než dvakrát je soutěžící stejně jako družstvo, které porušilo toto pravidlo z dané soutěže diskvalifikováno. (tj. třetí a každé další startující družstvo s tímto soutěžícím, tzn. rozhoduje startovní pozice)
 • Za prokázané porušení některé z odrážek v tomto pravidle je družstvo vyloučeno z dané soutěže Grand Prix Hodonín. Nemá nárok na body do celkového pořadí Grand Prix Hodonín ani odměny. Do celkového pořadí GP navíc obdrží penalizaci -15 minusových bodů a to i v případě, že doposud žádné body nezískalo nebo má na kontě méně bodů. Bodové konto družstva bude v takovém případě záporné.

3)   Soutěžící na soutěži Grand Prix Hodonín může startovat i za jiné než kmenové SDH. Pouze však za podmínek uvedených v bodě 6 tohoto pravidla.

4)   Může tak učinit 4x během celé sezony GP

5)   Porušení 4. Bodu tohoto pravidla je trestáno následovně:

Za prokázané porušení 4. odrážky v tomto pravidle je družstvo vyloučeno z dané soutěže Grand Prix Hodonín. Nemá nárok na body do celkového pořadí Grand Prix Hodonín ani odměny. Do celkového pořadí GP navíc obdrží penalizaci -15 minusových bodů a to i v případě, že doposud žádné body nezískalo nebo má na kontě méně bodů. Bodové konto družstva bude v takovém případě záporné.

 

 

 

Rozsah soutěže

 • Požární útok dle platných Směrnic hasičských sportovních soutěží s doplňky schválenými pro GP a uvedenými v těchto pravidlech vztahující se na soutěže zařazené do daného ročníku GP mužů. Jednotlivé soutěže se nesmí časově překrývat. Soutěž probíhá vždy pouze jednokolově, bez ohledu na počet startujících družstev.

Podmínky účasti

 • Soutěžní družstvo musí zaplatit startovné, jež uhradí při prezenci v místě soutěže. Jeho výše je maximálně 100 Kč na jedno soutěžní družstvo.
 • Prezence družstva musí být provedena bezprostředně po jeho příjezdu do místa konání soutěže, nejpozději však do startu posledního dosud přihlášeného družstva.
 • Pokud na soutěž přijede jen jedno družstvo z konkrétního SDH je vždy vedeno jako tým A, pokud při prezenci nenahlásí jinak.
 • Každé jednotlivé družstvo může při soutěži startovat s jedním členem vypůjčeným (viz. Pravodlo o půjčování).
 • Kontrola startujících členů družstva bude provedena vyfotografováním družstva na přípravné startovní čáře bezprostředně před startem požární útoku. Fotografování zajišťuje organizátor.
 • Za prokázané nenahlášení výpůjčky je družstvo vyloučeno z dané soutěže, nemá nárok na body ani odměny. Do celkového pořadí GP navíc obdrží penalizaci – 15 minusových bodů a to i v případě, že doposud žádné body nezískalo nebo má na kontě méně bodů. Bodové konto družstva bude v takovém případě záporné.
 • družstvo má během soutěžní sezony nárok 2x odjet ze soutěže před závěrečným nástupem, tento odjezd musí být nahlášen na poradě velitelů.
 • Za každou další neúčast na nástupu, bude družstvo penalizováno 5 minusovými body, jež budou odečteny z celkového počtu dosažených bodů.

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Stroj

 • přenosná požární stříkačka s funkčními klouby a klapkou schváleného typu Kombinace motorů a čerpadel není možná!
 • Stroj musí vizuálně odpovídat schválenému typu s výjimkami:
  • Ovládání plynu libovolné mechanické na směšovacím zařízení nebo na místě vyrobeném výrobcem.
  • Výfukové potrubí libovolné - musí procházet vývěvou a musí vyúsťovat na původním místě, dle typu.
  • plošné měření hadic dle dodaného jednotného přípravku. Hadice "C42" min. šířka 65 mm, hadice"B65" min. šířka 100 mm. Délka hadic je minimálně 19m.
  • kontrolu šíře všech hadic provede rozhodčí před provedením útoku, před položením hadic na základnu nebo na přípravné základně.
  • kontrola délky hadic ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice u každého soutěžního družstva, určené rozhodčím. Hadice označené rozhodčím ke kontrole se nesmí natahovat. Porušení tohoto pravidla vede k diskvalifikaci soutěžního družstva.
  • mezi ozuby půlspojek musí projít papír!!!
  • rozdělovač s funkčními uzávěry, s ovládacími prvky bez ostrých hran.
  • proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,4 - 13 mm. Proudnice se může dotýkat země.
  • závodník nesmí překročit čáru stříkání - čára je nedotknutelná.
  • družstvo smí při provádění požárního útoku použít vlastní přetlakový ventil schváleného typu
  • na nástup před zahájením soutěže i k vyhodnocení soutěže nastoupí všechna přihlášená družstva v minimálním počtu 3 členů. Ústroj družstva jednotná - pracovní, soutěžní, sportovní nebo vycházkový stejnokroj.
  • k provedení požárního útoku jednotná ústroj, obuv pracovní nebo sportovní dle Směrnic hasičských sportovních soutěží, opasek lehký, ochranná přilba odpovídající Směrnic hasičských sportovních soutěží
  • Doporučená ústroj rozhodčích po celou dobu soutěže jednotná – pracovní nebo společenský stejnokroj, popř. jiný vhodný oděv.

Sání

 • savice - délka 2,5 metru ± 0,1 m bez tvarových podložek, se šroubením o průměru 110 mm
 • koš s funkční klapkou, jejíž ovládání je umístěno vně pláště vycházející ze schváleného typu. Na základě vystaveného dokladu o shodě je možné také použít plastový koš produkce společnosti FLÍDR s.r.o. s typovým označením S-110 TURBO. Maximální světlost oka je 10x10mm.
 • koš musí být našroubován na savici nad hladinou před ponořením do vody, savice nemusí být spolu sešroubovány. Pokus je platný i tehdy, spadl-li koš do vodního zdroje, nebo mimo něj, a byl následně našroubován na savici nad hladinou vody, pokud se savice nedotkla hladiny vody.
 • koš musí být našroubován po celou dobu pokusu (sání) i po vytažení z vodního zdroje
 • podložka pod savice se může používat pouze hladká, rovná, bez výřezů o max. tloušťce 10 mm.

Útočné vedení

Výstroj soutěžících a sboru rozhodčích

Jiná ustanovení

 • Je povoleno startovat se stříkačkou v chodu
 • délka přípravy na základně je max. 5 minut. Čas přípravy začíná běžet uvolněním základny a přístupu k ní a vyzváním rozhodčího k nástupu družstva na přípravu na základně. Rozhodčí nevyzve k nástupu na základnu, není-li uvolněn přístup k ní.
 • v případě závady na vlastním materiálu má družstvo možnost jeho výměny pouze v čase přípravy základny
 • Připravenost základny ke startu osvědčí rozhodčí zvednutím praporku. Od tohoto momentu je zakázáno provádět úpravy na základně bez svolení rozhodčího. Svolení se vyžaduje zvednutím ruky ve směru k rozhodčímu.
 • bylo-li družstvo po odchodu od základny již vyzváno rozhodčím ke startu povelem startéra „ Na místa připravte se…“, končí stanovený, limitní čas na přípravu (a to i před jeho naplněním).
 • Stanovený časový limit na přípravu nesmí být překročen do vyzvání mužstva povelem „Na místa připravte se …“ u prvního pokusu!!!
 • za materiál použitý k plnění disciplíny plně odpovídá vysílající organizace.
 • Použití pojistek proti rozpojení hadic není omezeno
 • Základna pro provedení PÚ musí být z bezpečnostních důvodů olemovaná, aby nemohlo dojít ke sklouznutí nohy nebo jiné části těla pod ni.
 • Kontrola dodržování technických podmínek bude probíhat jednotnými měřidly, jež pro tyto účely obstará Rada GP

 

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ

Družstva na jednotlivých soutěžích získávají body do celkového pořadí GP podle následujícího klíče:

1. místo – 15 bodů                       5. místo – 6 bodů                 9. místo – 2 body

2. místo – 12 bodů                       6. místo – 5 bodů                 10. místo – 1 bod

3. místo – 10 bodů                       7. místo – 4 body

4. místo – 8 bodů                         8. místo – 3 body

 

 • Bodově ohodnocena jsou jen družstva přihlášená do GP Hodonín. Diskvalifikované družstvo (např. za nesportovní chování) a družstvo bez platného pokusu není bodově ohodnoceno.
 • V případě dosaženého shodného času platného pokusu u dvou nebo více družstev získávají tato družstva shodný počet bodů za místo, které náleží danému času. Družstvo na dalším bodovaném místě, získá následný počet bodů za skutečné pořadí družstev.
 • V případě shodného času na některém z prvních třech míst, je pořadatel povinen vyplatit každému družstvu se shodným časem částku odpovídající konkrétnímu umístění (např. na 1. místě jsou dvě družstva se shodným časem – obdrží každé družstvo stanovenou částku za první místo. V daném případě se pak nevyplácí částka za místo druhé, ale až za místo třetí). O věcné ceně rozhodne pořadatel po dohodě s dotčenými družstvy.
 • Pořadatel je povinen přijmout do soutěže všechna družstva, která jsou do soutěže řádně přihlášena dle podmínek prezence.
 • Pořadatel je povinen zajistit před započetím soutěže nejméně čtyři rozhodčí (hlavní, základna /měření/,startér, čára stříkání).
 • Pořadatel zajistí v blízkosti startu přípravný prostor (plato), na kterém bude probíhat kontrola vybavení.
 • Pořadatel před zahájením soutěže svolá radu GP
 • Čas požárního útoku je měřen elektrickou časomírou na dvě desetinná místa. Musí být použity sklopné terče s otvorem o průměru 50 mm. Sražení terče musí korespondovat se zastavením časomíry. Musí být možnost vizuální kontroly.
 • Pořadatel je povinen zajistit kontrolu délky hadic.
 • Na cenách, mimo věcných, musí každý pořadatel vyplatit v hotovosti pro kategorii muži za 1. – 3. místo celkem minimálně 2000 Kč.
 • Pořadatel je povinen ocenit minimálně první tři týmy věcnou cenou (pohárem, soškou) opatřenou nesmyvatelným nápisem, případně štítkem, s názvem soutěže, umístěním a rokem konání.
 • V případě poruchy časomíry je pořadatel povinen nejpozději do jedné hodiny zabezpečit její opravu, nebo obstarat náhradní časomíru. V případě použití náhradní časomíry ale startuje soutěž od začátku.
 • Po dokončení poslední soutěžního pokusu zapíše hlavní rozhodčí na oficiální výsledkovou listinu čas ukončení soutěže. Do 30 minut od tohoto času je pořadatel povinen uskutečnit nástup a vyhlášení vítězů. Výsledkovou listinu předá pořadatel po ukončení soutěže členovi rady.
 • Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů celého ročníku na nejsledovanějším místě.
 • Prostor kolem základny bude upraven co nejbezpečnějším způsobem tak, aby byly zajištěny přibližně stejné podmínky pro všechna zúčastněná družstva.
 • Pořadatel zajistí rozmístění značek na dráze pro mužskou kategorii po 18m a pro ženskou kategorii po 17,5m

PODMÍNKY PRO POŘADATELE SOUTĚŽÍ

 

CELKOVÉ VYHODNOCENÍ GRAND-PRIX

Zpracování celkových výsledků a slavnostní vyhodnocení provede Rada GP ihned po ukončení poslední soutěže. Do celkového hodnocení družstva se započítávají body získané ze všech soutěží zařazených do daného ročníku GP. Vítězem se stává družstvo s nejvyšším počtem takto získaných bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje vždy větší počet lepších umístění, v případě shody i v počtu nejlepších umístění rozhoduje nejlepší docílený čas.

Odměny

 • Z celkové vybrané finanční částky v pokladně GP (zápisné, půjčovné, pokuty apod.) se vyčlení částka ve výši 30 % na nákup upomínkových předmětů (poháry, sošky, popř. medaile) pro prvních 5 družstev v celkovém hodnocení GP.
 • Zbývající suma bude rozdělena v hotovosti družstvům na 1. až 5. místě celkového pořadí v následujícím poměru:

1. místo – 35%

2. místo – 27%

3. místo – 20%

4. místo – 13%

5. místo – 5%

Pokladník GP předá zástupcům pořádajících SDH nejpozději do konce daného kalendářního roku písemný přehled příjmů a výdajů v pokladně GP za uplynulý ročník.

Pokuty a sankce

Jsou stanoveny v jednotné výši 500 Kč a platí se na místě. Vztahují se na tyto prohřešky:

1. Pořadatel nedodrží interval mezi posledním soutěžním pokusem a závěrečným nástupem.

ZÁVĚR

 • Z každé soutěže vyhotoví Rada GP zápis, jehož součástí bude hodnocení soutěže, připomínky, seznam výpůjček, výsledková listina i s počtem udělených bodů do GP. Zápis bude podepsán hlavním rozhodčím a minimálně 3 členy Rady GP. Odevzdán bude předsedovi rady, který se současně pověřuje vedením pokladny GP. Tím byl na zasedání v Petrově

8. 2. 2013 jmenován Tomáš Sklenák (SDH Petrov).

 • Za vyhotovení zápisu a ověření dodržení pravidel a podmínek stanovených pro pořádání GP zodpovídá hlavní rozhodčí a členové Rady GP. Při nedodržení podmínek může Rada GP na základě zápisu udělit pořádající organizaci finanční postih až do výše 1000 Kč.
 • Pro rok 2013 bude Grand Prix okresu Hodonín řídit sedmičlenná Rada GP

 

RADU GRAND PRIX PRO ROK 2013 TVOŘÍ:

 

Tomáš Sklenák              (SDH Petrov)

Dušan Ingr                    (SDH Vlkoš)

Vojta Marada               (SDH Mistřín)

Adam Šalša                   (SDH Svatobořice)

Michal Matějíček         (SDH Rohatec)

Tomáš Janůš                 (SDH Velká nad Veličkou)

Petr Buzík                      (SDH Blatnice pod svatým Antoníčkem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMÍNOVÁ LISTINA PRO ROK 2013

 

Začátek soutěží je jednotný a to v 13:00 hod, pouze  závody ve Vacenovicích a noční v Prušánkách mají jinak stanovený začátek.

 

27. 4.                    Vacenovice                          Apríl CUP – 10:00 hod

5. 5.                      Vlkoš

25. 5.                    Dubňany

1. 6.                      Čeložnice

8. 6.                      Ratíškovice

15. 6.                    Mistřín

6. 7.                      Petrov

20. 7.                    Rohatec

3. 8.                      Prušánky                              noční – 21:30 hod

10. 8.                    Vřesovice                     

18. 8.                    Hrubá Vrbka

1. 9.                      Velká nad Veličkou

7. 9.                      Vacenovice                          11:00 hod